The Chinese heavy-lift ship Keng Sheng Kou

The Chinese heavy-lift ship Keng Sheng Kou

Heavy lifter

  • Jun. 5, 2011 6:00 a.m.